לוגו התאחדות יועצי המשכנתאות

יועץ המס ירון גינדי

נשיא לשכת יועצי מס בישראל

הסבר מפורט על חוק מענק סיוע לעסקים
בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון

אל ציבור יועצי המס,

אגרת זו מאגדת, את הפרטים המקצועיים על חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש.

המענק דומה במהותו למענק השתתפות בהוצאות קבועות כפי שהיה בתקופת הקורונה בתנאים נוספים ובשינויים שיפורטו להלן.

מחזור עסקאות – מחזור כהגדרתו בחוק מע”מ, למעט מכירות הוניות ודיווחים בגין חשבוניות עצמיות.

מחזור עסקאות בשנת הבסיס – מחזור העסקאות בשנת 2019. לעסקים שהחלו פעילותם מ-1/1/19 ואילך, יש לערוך תחשיב כפי שיפורט בהמשך.  

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס – מחזור העסקאות בחודשים 1-2/2019 ולגבי עסקים שהחלו פעילותם מ-01/01/2019 ואילך, יש לערוך תחשיב כפי שיפורט בהמשך.

הכנסה חייבת – הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני קיזוזים ופטורים ולמעט רווח הון.

סך התשומות השוטפות בשנת 2019 – סה”כ ההוצאות שדווח בגינן מע”מ התשומות (ללא תשומות ציוד), בתוספת הוצאות בשיעור מע”מ אפס (ירקות, פירות) ובתוספת הוצאות נוספות שאינן במסגרת דיווחי המע”מ ושדווחו בדוח רווח והפסד של העסק לשנת 2019 כגון: ביטוח, ארנונה, אגרות וכיוצ”ב.

 1. התוכנית מיועדת לכל מי שמוגדר כעוסק לפי חוק מע”מ: עצמאים, חברות, שותפויות ואף מוסד ציבורי ולמעט חריגים ספציפיים כמו קופות חולים ומוסדות פיננסיים.
 2. העסק נפתח עד ליום 31/12/2021.
 3. מחזור העסקאות בחודשים 1-2/2022, נמוך ב-25% לפחות ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.
 4. הירידה במחזורי העסקאות נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון.
 5. מחזור העסקאות בשנת 2019 ובשנת 2021 היה גבוה מ-18,000 ₪ ונמוך מ-80 מיליון ₪ ולגבי מי שמאוגד באיחוד עוסקים, מחזור האיחוד לא עלה על 150 מיליון ₪.
 6. לעניין איחוד עוסקים, סטטוס הרישום (נמצא באיחוד או לא) יבחן בהתאם למצבו בשנת 2022. כלומר מי שהיה באיחוד עוסקים בשנת 2019 ובשנת 2022 כבר אינו באיחוד, מחזור עסקאותיו יבחן כמי שאינו נמצא באיחוד עוסקים.
 7. מחזור העסקאות בשנת 2021 בתוספת כל המענקים שנתקבלו בגין שנת 2021 (הוצאות קבועות + סוציאליים), אינו עולה על מחזור העסקאות בשנת 2019 כשהוא מוכפל ב-1.15.
 8. עסק שדיווח דיווחי מע”מ “אפס” בחודשים 9-12/2021 יהיה זכאי למענק רק אם שכנע את מנהל הקרן שעסקו היה פעיל בחודשים 3-4/2022. לדוגמא: יוכיח כי עדיין הוא נושא בעלויות  דמי שכירות,  שכר עבודה, קיימים  מחזורי פעילות בחודשים אילו וכיוצ”ב.
 9. העסק ניהל ספרים בהתאם לפקודת מס הכנסה (ע”פ הוראות ניהול ספרים)  וספריו לא נקבעו כבלתי קבילים בשנת הבסיס או בשנת 2022 בשל ליקוי שנמצא בהם בתקופת הזכאות – קרי 1-2/2022.
 10. הוגשו דוחות מע”מ לחודשים 1-2/19 ו -1-2/22 ולגבי עוסק פטור הוגש דיווח שנתי לשנים עד וכולל 2021.
 11. לחברות בלבד – דיבידנד שחילקה חברה בשנים 2020 ו-2021 , אינו עולה על יתרת העודפים בדוחות הכספיים ליום 31/12/2019.
 12. לעניין מוסד ציבורי, יהיה זכאי מי ששליש מהכנסותיו לפחות בשנת 2019 לא מתמיכות ותרומות אלא ממכירת מוצרים ושירותים.

החוק חילק את העסקים לשלש קבוצות זכאות לפי גובה המחזורים. לכל  קבוצה תחשיב המענק הוא שונה.

קבוצה ראשונה – עוסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת הבסיס הוא בין 18,000 ₪ ל-300,000 ₪.

קבוצה שניה – עוסקים, שמחזור עסקאותיהם בשנת הבסיס הוא בין 300,001 ₪ ל-1,500,000 ₪.

קבוצה שלישית – עוסקים, שמחזור עסקאותיהם  בשנת הבסיס הוא בין 1,500,001 ₪ ל-80 מיליון ₪.

לעוסקים בקבוצה זו נקבע מענק  בסכום קבוע שיחושב  על פי גובה  מחזור העסקאות בשנת הבסיס כדלקמן:

מחזור  מ-

ועד –

סכום המענק

18,000 ₪

50,000 ₪

3,000 ₪

50,001 ₪

100,000 ₪

4,350 ₪

100,001 ₪

150,000 ₪

5,300 ₪

150,001 ₪

200,000 ₪

6,250 ₪

200,001 ₪

250,000 ₪

8,000 ₪

250,001 ₪

300,000 ₪

9,350 ₪

לקבוצה זו נקבע מענק שהינו תוצאת המכפלה כדלקמן:  

מחזור תקופת הבסיס X % הפיצוי הסופי

% הפיצוי הסופי נקבע בהתאם לשיעור ירידת המחזורים בתקופת הזכאות בהשוואה לתקופת הבסיס כמפורט בטבלה :

שיעור ירידת המחזורים

% הפיצוי הסופי

25% עד 40%

4%

40% עד 60%

8%

60% עד 80%      

14%

80% עד 100%

20%

בקבוצה זו המענק לא יפחת מ-9,350 ₪ ולא יעלה על 600 אש”ח.

שינוי המקדם בהחלטת המנהל

החוק קובע כי בעסקים שמחזור עסקאותיהם בין 1-1.5 מיליון ₪ , רשאי המנהל להקטין את אחוז הפיצוי הסופי במידה ולהערכתו, הפיצוי המחושב גבוה מהיקף ההוצאות הקבועות בעסק. לפיכך מומלץ לבדוק קיומן של הוצאות קבועות בקבוצת עסקים זו טרם ההגשה בכדי להימנע מדרישת החזר מענקים בעתיד.  

סכום המענק יחושב  כתוצאת המכפלה כדלקמן :

מחזור תקופת הבסיס X % הפיצוי X מקדם סיוע מענק

מהו אחוז הפיצוי?

אחוז הפיצוי נקבע בהתאם לשיעור ירידת המחזורים בתקופת הזכאות בהשוואה לתקופת הבסיס כמפורט בטבלה:

שיעור ירידת המחזורים

% הפיצוי

 

25% עד 40%

10%

40% עד 60%

20%

60% עד 80%

35%

80% עד 100%

50%

מהו מקדם סיוע מענק?

מקדם סיוע מענק, מחשב את אותן הוצאות שהעסק לא יכל “לחסוך” כאשר היקף פעילותו ירד.  גובה המקדם לא יעלה על 0.4 . להלן נוסחת חישוב המקדם:

(0.85*תשומות שוטפות בשנת הבסיס  + שכר שנחסך )-1
                           מחזור שנת הבסיס

מהו מקדם סיוע המקסימאלי?

להבדיל מגלי תחלואה קודמים, מענק הסיוע הנוכחי אמור לכסות את כלל סוגי המענקים שהתקבלו בתקופת הקורונה, לרבות מענק סוציאלי, העדר פטור מארנונה, העדר תשלום חל”ת לעובדים וכד’. משכך הוגדל מקדם מענק הסיוע המקסימלי ל-0.4 (במענקי קורונה היה 0.3).

חישוב הוצאות שכר נחסכות?

סכום הוצאות השכר הנחסכות מבטא את עלויות השכר שנחסכו כתוצאה מפיטורי עובדים וצמצום העסקה  עקב הירידה בפעילות העסק . להלן החישוב :

הוצ שכר נחסכות  =6 * 1.25 X {(שכ”ע בחודשים 1-2/22) – (שכ”ע בחודשים 1-2/19 )}

על פי החוק אם שוכנע המנהל שהמענק אינו משקף את ההוצאות הקבועות בעסק, רשאי הוא להגדיל או להקטין את מקדם הסיוע באופן שתוצאת חישוב המענק תשקף את ההוצאות הקבועות בעסק. לכן ככל והמענק המחושב נמוך מסך ההוצאות הקבועות בחודשי הזכאות, יש בידכם הזכות לפנות למנהל הקרן ולבקש להגדיל את שיעור מקדם סיוע מענק.  

ככל ונקבע לעסק מקדם מענק סיוע הנמוך מ-0.4, ושוכנע המנהל להגדיל לעסק את מקדם מענק הסיוע, יהי זכאי העסק למענק נוסף (שאינו תלוי בקיומם של הוצאות קבועות בגינו) בגובה הכנסתו  החייבת הממוצעת בשנת 2019 של העצמאי או של החברה (במקרה של חברה בע”מ) ובלבד שלא יעלה על 15,000 ₪ ושביחד עם המענק שחושב לא יעלה הסכום המצרפי של שניהם יחד על סכום המענק אילו נקבע מקדם מענק סיוע מקסימלי 0.4.

איחוד עוסקים – תנאי הסף של מחזור האיחוד בגובה M150 ₪, הינו לעניין בחינת הזכאות למענק של המדווחים באיחוד. המענק יחושב על פי נתוני העסק היחיד המדווח באיחוד.

מחזור תקופת בסיס: 550,000 ₪

מחזור תקופת זכאות: 150,000 ₪

מחזור שנת בסיס: 5,500,000 ₪

תשומות שוטפות שנת בסיס: 4,500,000

שכר תק בסיס: 125,000

שכר תק זכאות: 110,000

הכנסה ממוצעת עצמאי בשנת 2019: 25,000 שח לחודש .

פתרון:

% הפיצוי:  שיעור ירידת המחזורים הינו 72.7% ולפיכך % הפיצוי הינו 35%.

שכר שנחסך: (125,000-110,000) *1.25 * 6 = 112,500 ₪

מקדם הסיוע:   1-0.71 = 0.284

 

   0.85*4,500,000 +112,500 0.71

            5,500,000

מענק מחושב: 0.284 * 0.35 * 550,000 = 54,670 ₪.

כללי:

עסק חדש יחשב כל עסק שפעילותו החלה מ-1/1/19 ועד 31/12/2021. היות ועסק חדש לא פעל בשנת 2019 באופן מלא ו/או לא פעל בשנה זו כלל (נפתח החל מ-1/1/20), קיים קושי בחישוב הפרמטרים השונים בתקופת הבסיס לקביעת הזכאות וגובה המענק. לשם כך הגדיר המחוקק כיצד יחושבו בעסקים חדשים, מחזור בתקופת הבסיס, מחזור בשנת הבסיס, תשומות שוטפות בשנת הבסיס ושכר בתקופת הבסיס.

א. כיצד נחשב את מחזור תקופת הבסיס?

סך המחזור מ-1 לחודש אחרי הדוח התקופתי הראשון שהגיש העסק עד 29/2/2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2. מחזור תקופת הבסיס ישפיע על סכום המענק המגיע ושיעור ירידת המחזורים.

 

לדוגמא: עסק פתח ב 14/5/2019, מדווח חד-חודשי, הדוח התקופתי הראשון הוא 5/19

סכום עסקאותיו בין 1/6/2019-29/2/20 היה 650,000 ₪

מחזור תקופת הבסיס יהיה : 650,000/9*2=144,444 ₪.

אם העסק היה מדווח דו חודשי – התחשיב היה מתחיל ב-1.7.

 

ב. כיצד נחשב את מחזור שנת הבסיס?

סך המחזור מ-1 לחודש אחרי הדוח התקופתי הראשון שהגיש העסק עד 29/2/2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-12. מחזור שנת הבסיס נדרש הן לקביעת אופן חישוב המענק של העסק (לאיזו קבוצת חישוב משתייך) והן לצורך חישוב נוסחת גובה מקדם הסיוע.

לדוגמא : עסק פתח ב-14/5/2019, מדווח חד-חודשי, הדוח התקופתי הראשון הוא 5/19

סכום עסקאותיו בין 1/6/2019-29/2/20 היה 650,000 ₪

מחזור שנת  הבסיס יהיה : 650,000/9*12=866,666 ₪.

ג. כיצד נחשב את השכר בתקופת הבסיס?

סך השכר ששולם בתקופה שחושבה לעניין מחזור תקופת הבסיס, חלקי מס חודשי הפעילות, מוכפל ב-2.

שכר תקופת הבסיס נדרש לצורך חישוב הוצאות שכר נחסכות במסגרת חישוב  נוסחת גובה מקדם הסיוע.

לדוגמא : עסק פתח ב-14/5/2019, מדווח חד-חודשי, הדוח התקופתי הראשון הוא 5/19.

סכום השכר בין 1/6/2019-29/2/20 היה 385,000 ₪

שכר תקופת הבסיס יהיה: 385,000/9*2=85,555 ₪.

ד. כיצד נחשב את התשומות השוטפות בשנת הבסיס?

סך התשומות מ-1 לחודש אחרי הדוח התקופתי הראשון שהגיש העסק עד 29/2/2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-12. סך התשומות השוטפות בשנת הבסיס נדרש לצורך חישוב נוסחת גובה מקדם הסיוע .

לדוגמא: עסק פתח ב-14/5/2019, מדווח חד-חודשי, הדוח התקופתי הראשון הוא 5/19.

סך תשומות שוטפות בין 1/6/2019-29/2/20 היה 750,000 ₪

תשומות שוטפות שנת הבסיס יהיה: 750,000/9*12=999,999 ₪.

א. כיצד נחשב את מחזור תקופת הבסיס ?

סך המחזור מ-1/3/2021 או מיום 1 בחודש שלאחר דוח תקופתי ראשון, לפי המאוחר, עד ל-31/12/2021, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2. מחזור תקופת הבסיס ישפיע על סכום המענק המגיע ושיעור ירידת המחזורים.

 

דוגמא: עסק פתח ב-14/6/2021, מדווח חד-חודשי, הדוח התקופתי הראשון הוא 6/21

סכום עסקאותיו בין 1/7/2021-31/12/21 היה 650,000 ₪

מחזור תקופת הבסיס יהיה: 650,000/6*2=216,666 ₪.

ב. כיצד נחשב את מחזור שנת הבסיס?

סך המחזור מ-1/3/2021, או מיום 1 בחודש שלאחר דוח תקופתי ראשון, לפי המאוחר, עד ל-31/12/2021, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-12. מחזור שנת הבסיס נדרש הן לקביעת אופן חישוב המענק של העסק (לאיזו קבוצת חישוב משתייך) והן לצורך חישוב נוסחת גובה מקדם הסיוע.

דוגמא: עסק פתח ב-14/6/2021, מדווח חד-חודשי, הדוח התקופתי הראשון הוא 6/21

 סכום עסקאותיו בין 1/7/2021-31/12/21 היה 650,000 ₪

מחזור שנת הבסיס יהיה : 650,000/6*12=1,299,999 ₪.

ג. כיצד נחשב את השכר בתקופת הבסיס?

סך השכר ששולם מ 1/3/2021, או מיום 1 בחודש שלאחר דוח תקופתי ראשון למע”מ, לפי המאוחר, עד ל-31/12/2021, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2 .  

דוגמא: עסק פתח ב-14/6/2021, מדווח חד-חודשי, הדוח התקופתי הראשון הוא 6/21

סכום השכר בין 1/7/2021-31/12/21 היה 325,000 ₪

שכר תקופת הבסיס יהיה : 325,000/6*2=108,333 ₪.

ד. כיצד נחשב את התשומות השוטפות בשנת הבסיס ?

סך התשומות  מ-1/3/2021, או מיום 1 בחודש שלאחר דוח תקופתי ראשון, לפי המאוחר, עד ל-31/12/2021, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-12. 

דוגמא: עסק פתח ב 14/6/2021, מדווח חד-חודשי, הדוח התקופתי הראשון הוא 6/21.

סך התשומות השוטפות בין 1/7/2021-31/12/21 היה 480,000 ₪

תשומות שוטפות בשנת הבסיס יהיו: 480,000/6*12=960,000 ₪.

הערה חשובה לתחשיבים כאמור: במידה והעסק דיווח דוח ראשוני אולם טרם החל לפעול ואו היה בתקופת הרצה, ניתן לבקש לדחות את תאריך תחילת החישוב.

עצמאים ועצמאיות שהיו בחופשת לידה, שמירת הריון או מילואים בשנת 2019 – יוכלו להגיש בקשה למענק לפי מחזור עסקאות חליפי, אם בתקופת הבסיס לא עבדו 7 ימים או יותר בכל חודש בשל חופשת לידה, שמירת הריון, היעדרות מהעבודה בשל הריון על פי אחת מהסיבות המפורטות בסעיפים 6-7 לחוק עבודת נשים, או היעדרות בשל מילואים. במקרים אלו חישוב מחזור העסקאות עבור “תקופת הבסיס” יהיה ממוצע של 12 חודשים שקדמו לתקופת הפעילות המופחתת, מוכפל ב-2.

 • הגשת בקשה תתאפשר עד 10/10/2022.
 • תשלום מקדמה בשיעור 40% מסכום המענק ישולם בתוך 21 ימים מהגשת הבקשה.
 • תשלום מקדמה נוספת בשיעור 20% מסכום המענק ישולם בתוך 28 ימים מהגשת הבקשה.
 • החלטה לגבי קביעת הזכאות תינן בתוך 100 ימים.
 • תשלום המענק יתבצע בתוך 5 ימים ממועד קביעת הזכאות.
 • תשלום שישולם ביתר יידרש בהחזר בתוספת הפרשי הצמדה ותביעה ביתר שהוגשה ברשלנות עשויה לגרור קנס בגובה 25% מהסכום שהוגש ביתר.
 • המענק חייב בתשלום מס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי.
 • השגה תוגש בתוך 45 ימים מקבלת ההחלטה.
 • על החלטה בהשגה ניתן לערר לועדת ערר בתוך 45 ימים מהיום שנמסרה לעורר ההחלטה בהשגה.

יועצי מס וכל מייצג על פי סעיף 236 לפקודה רשאי לייצג לפי חוק זה.

חתימת ירון, גיתית ואמיר