לוגו התאחדות יועצי המשכנתאות

יועץ המס ירון גינדי

נשיא לשכת יועצי מס בישראל

הסבר מפורט על תקנות מס רכוש וקרן פיצויים
(תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) התשפ"א 2021

אגרת זו מאגדת, נכון ליום 15/7/2021 את הפרטים המקצועיים המעודכנים של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים
עבור הפיצוי המגיע לעסקים בגין הנזקים (נזק עקיף) שנגרמו להם בעקבות מבצע “שומר חומות”
שחל בין הימים 10/5/21 – 21/5/21 (להלן ימי המבצע)

מעודכן ל-15 ביולי 2021

הפיצוי מיועד לעסקים שכתוצאה ממבצע שומר חומות ספגו נזק עקיף והכל בהנחה שהם עומדים בתנאים ובמסלולים שנקבעו בתקנות כפי שיפורט להלן.

 1. הניזוק לא דיווח על סגירת עסקו לפני 10.05.2021.
 2. הניזוק היה פעיל לפני 10.05.21. עסק לא פעיל ייחשב מי שלא הגיש 2 מתוך 3 דוחות מע”מ אחרונים שהיה חייב בהם.
 3. ניזוק שהוא או בעל שליטה בו הגיש תביעה למענק אישי לסיוע לעצמאים ובעלי שליטה לתקופה 5-6/2021 – אינו זכאי. 
 4. הניזוק הגיש דוח 102 לחודשים מאי יוני 2021
 5. הנישום שילם את המשכורות לעובדיו בעבור ימי ההיעדרות (במידה ובחר במסלול שכר).
 

בתקנות נקבעו שני מסלולי פיצוי, מסלול המחזורים ומסלול השכר (הסבר מפורט בהמשך).

לעסקים הנמצאים בטווח 0-40 ק”מ מרצועת עזה, ניתנה הזכות לבחור בין אחד המסלולים כאמור. לעסקים בטווח 40-80 ק”מ מרצועת עזה נקבע מסלול השכר כמסלול הפיצוי היחיד.

במסלול זה יחושב הפיצוי בהתאם לירידה במחזורים בתקופת מבצע שומר חומות בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 או 2020 הכל לפי תאריך פתיחת העסק. החישוב יערך באמצעות נוסחה שתוצאתה תהיה סכום הפיצוי. בשונה ממנגנון הפיצוי בקורונה שעשה שימוש בנוסחת הפיצוי רק לעסקים עם מחזור של למעלה מ 1.5 מיליון ₪, השימוש בנוסחה כעת הוא לצורך חישוב הפיצוי לכלל העסקים ללא תלות בגובה המחזור השנתי שלהם. להלן פרוט המסלול:

 1. המסלול מיועד לעסקים הנמצאים בטווח 0-40 ק”מ מרצועת עזה בלבד.
 2. במסלול כאמור מחושב הפיצוי כמכפלה של ההפרש שבין מחזור תקופת הבסיס למחזור תקופת הזכאות, בשיעור משלים ההוצאה הנחסכת שאת אופן חישובו נסביר בהמשך.
 3. מהו מחזור תקופת הבסיס ומהו מחזור תקופת הזכאות?

    ראשית נבהיר מה נכלל במסגרת המונח מחזור עסקאות. “מחזור עסקאות” – מחזור העסקאות כפי שדווח למע”מ, ללא הכנסות הוניות וללא חשבוניות עצמיות.

חשוב לציין שלצורך חישוב הירידה במחזורים לא תחשב כעסקה – מכר טובין או מתן שירות שניתן מאת בעל מניות או שותף בשותפות לחברה שהוא בעל מניות בה או שותפות שהוא שותף בה.

    עסקים שנפתחו לפני 2/5/2019:

עסק המדווח בתדירות חד חודשית ישווה את המחזור בחודש מאי 2019 להלן “מחזור תקופת הבסיס” למחזור בחודש מאי 2021 להלן “מחזור תקופת הזכאות”.

עסק המדווח בתדירות דו חודשית ישווה את המחזור בחודשים מאי-יוני 2019 להלן “מחזור תקופת הבסיס” למאי-יוני 2021 להלן “מחזור תקופת הזכאות”.

עסקים שנפתחו אחרי 2/5/19:

 • עסק שפתח בין התאריכים 2/5/19-29/2/20 – מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס יחושב כמחזור מיום תחילת הפעילות של העסק ועד סוף חודש פברואר 2020 מחולק במספר חודשי הפעילות. במידה והעוסק מדווח בתדירות דו חודשית יכפיל את התוצאה ב 2. עסק כאמור ישווה את מחזור הבסיס המחושב כאמור לעיל למחזור העסק בתקופת הזכאות (5/21 או 5-6/21) בהתאמה לאופן הדיווח (חודשי/דו חודשי).
 • עסק שפתח בין התאריכים 1/3/20-30/4/20 – מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס יחושב לפי מחזור עסקאותיו בחודש מאי 2020 (במידה ומדווח חד חודשי) או מחזור עסקאותיו בחודש מאי-יוני 2020 (במידה ומדווח דו חודשי). עסק כאמור ישווה את מחזור הבסיס המחושב כאמור לעיל למחזור העסק בתקופת הזכאות 5/21 או 5-6/21 בהתאמה לאופן הדיווח שלו (חודשי/דו חודשי).
 • עסק שנפתח בין התאריכים 2/5/20-30/4/21 – מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס יחושב כמחזור מיום תחילת הפעילות של העסק ועד סוף חודש אפריל 2021 מחולק במספר חודשי הפעילות. במידה ומדווח בתדירות דו חודשית יכפיל את התוצאה ב 2. עסק כאמור ישווה את מחזור הבסיס המחושב כאמור לעיל למחזור העסק בתקופת הזכאות 5/21 או 5-6/21 בהתאמה לאופן הדיווח שלו (חודשי/דו חודשי).
 1. מהו שיעור משלים ההוצאה הנחסכת?

שיעור משלים ההוצאה הנחסכת זו תוצאת  הנוסחה להלן המבטאת את ההוצאה שלא נחסכה ואת אובדן הרווח. הפיצוי יחושב כ מכפלת שיעור משלים ההוצאה הנחסכת בהפרש המחזורים (הפרש בין מחזור בסיס לזכאות ).

שיעור משלים ההוצאה הנחסכת = (הוצאות שכר נחסכות + תשומות  שוטפות שנת הבסיס *0.85 )  – 1

                                                            מחזור שנת הבסיס  

הנוסחה כאמור מורכת ממספר פרמטרים כדלקמן:

 1. מהן הוצאות שכר נחסכות?

חלק מהנתונים שעלינו לחשב, אלו הן עלויות השכר הנחסכות שכן ייתכן ובתקופת המבצע היו עדיין עובדים בחל”ת.

    לעסק שהיה קיים לפני 1/5/19 ולעסק שפתח בין 1/3/20-30/4/20

    (שכר ממוצע בתקופת הבסיס לפי טופס 102) – מאי 19 (למדווחים חד חודשי במשכורות) מאי-יוני (למדווחים דו חודשי במשכורות)

    פחות

    (שכר ממוצע בתקופת הזכאות לפי טופס 102) מאי 21 (למדווחים חד חודשי במשכורות) מאי-יוני 21 (למדווחים דו חודשי במשכורות)

    כפול – 1.25

    כפול – 6 אם הוא מדווח דו חודשי (במשכורות) או כפול 12 אם הוא מדווח חד חודשי (במשכורות)

 

 

לעסק שפתח בין 2/5/19-29/2/20

שכר עבודה ממוצע בתקופת הבסיס (הוצאות שכר העבודה מתחילת הפעילות ועד ליום 29/2/2020 מחולק במספר חודשי הפעילות)

פחות

שכר העבודה ממוצע בתקופת הזכאות

כפול – 2 (אם הדיווח הוא דו חודשי) ו-1 אם הדיווח הוא חודשי. 

כפול – 1.25

כפול – 6 אם הוא מדווח דו חודשי או 12 אם הוא מדווח חד חודשי.

 

 

 

לעסק שפתח בין 2/5/20-30/4/21

שכר עבודה ממוצע בתקופת הבסיס (הוצאות שכר העבודה מתחילת הפעילות ועד ליום 30/4/21 מחולק במספר חודשי הפעילות)

פחות

שכר העבודה ממוצע בתקופת הזכאות

כפול – 2 (אם הדיווח הוא דו חודשי) ו-1 אם הדיווח הוא חודשי. 

כפול – 1.25

כפול – 6 אם הוא מדווח דו חודשי או 12 אם הוא מדווח חד חודשי.

 • שימו לב לכלל העסקים – אם היית חד חודשי והפכת לדו חודשי, אם היית דו חודשי והפכת לחד חודשי ההשוואה תהיה לפי הדו חודשי.
 1. מהן תשומות שוטפות?

סך התשומות שנוכה מהן מע”מ לרבות תשומות החייבות בשיעור מע”מ אפס ולרבות הוצאות אחרות הפטורות ממע”מ כגון ארנונה, ביטוח וכיוצ”ב. למעשה כל הוצאות העסק כפי שמדווחות בדוח השנתי למס הכנסה.

תשומות שוטפות אינן כוללות תשומות של חברה או שותפות בשל רכישת טובין או קבלת שירות מבעל מניות באותה חברה או שותף באותה שותפות ואינן כוללות תשומות ציוד.

תשומות שוטפות בשנת הבסיס – סך התשומות השוטפות בשנת הבסיס מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת הבסיס ומוכפל ב 12.

 1. מהו מחזור שנת הבסיס?

זהו מחזור העסקאות כפי שדווח למע”מ בשנת הבסיס (לעסק שפתח בשנת 2020 אלו נתוני מחזור 2020 ולעסק שפתח ב 2021 אלו הנתונים עד 30/4/2021), מחולק במספר חודשי הפעילות באותה שנה ומוכפל ב-12.

יש לשים לב לנטרל מחזור בגין חשבוניות עצמיות, ומחזור בגין מכירות הוניות ומחזור בגין הכנסות בינחברתיות – צדדים קשורים. 

 1. מה הדין לגבי עוסקים פטורים?

גם עוסקים פטורים יחשבו את הפיצוי בהתאם לנוסחה כאמור בסעיף 2 לעיל. להלן הגדרת הפרמטרים לפיהם יחושב הפיצוי לעוסק פטור:

מחזור תקופת הבסיס – המחזור כפי שדווח בדוח השנתי שהגיש הנישום מחולק לחודשי הפעילות בשנת הבסיס.

לדוגמא עוסק שפתח בחודש 5/2019 מחזור הבסיס יהיה סך המחזור בחודשים 5-12/19 מחולק ב-7 ואילו עוסק שפתח ב-9/2020 מחזור הבסיס יהיה סך המחזור בחודשים 9-12/20 מחולק ב-4.

מחזור בתקופת הזכאות – המחזור שהיה לעוסק הפטור בחודש 5/2021 בצרוף אישור  יועץ מס או רואה חשבון (ללא הכנסה ממכירת רכוש).

תשומות שוטפות בשנת הבסיס – סך התשומות השוטפות (ההוצאות) בשנת הבסיס מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת הבסיס ומוכפל ב 12.

מחזור שנת הבסיס – המחזור כפי שדווח בדוח השנתי שהגיש הנישום מחולק לחודשי הפעילות בשנת הבסיס ומוכפל ב-12.

מסלול השכר מיועד לעסקים שמעוניינים לקבל פיצוי עבור עובדים זכאים (יפורט בהמשך) שנעדרו ממקום עבודתם בגלל מבצע שומר חומות. להלן פרטי המסלול:

 1. המסלול מיועד לעסקים הנמצאים בטווח 0-80 ק”מ מרצועת עזה.
 2. במסלול כאמור מחושב הפיצוי למעסיק כמכפלה של ימי ההיעדרות של העובד בשל המצב הבטחוני ב-430 ₪ ללא קשר לגובה השכר היומי של העובד.

עובד שעבד חלק מיום עבודה גובה הפיצוי לאותו היום יהיה כיחס של מספר השעות שעבד בפועל באותו היום למספר השעות היומי הרגיל שלו מוכפל ב-430 ₪.

לעובד במשרה חלקית סכום הפיצוי יהיה כיחס בין שעות העבודה היומיות של העובד לשעות עבודה במשרה מלאה, מוכפל ב-430 ₪. 

 

 1. התנאים לזכאות

מהו יום היעדרות בשל המצב הבטחוני?      

יום שבו לא עבד עובד בעבודתו בשל המצב הבטחוני למעט ימי מחלה, בידוד, תאונה, חופשה שנתית, מילואים או בשבת וחג וימי שישי – למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה.

 

     פיצוי בגין עובד המתגורר במרחק בין 0-7 ק”מ מרצועת עזה

בגין עובד המתגורר באזור בין 0-7 ק”מ מרצועת עזה, יקבל המעסיק פיצוי בגין כל יום היעדרות של העובד בשל המצב הבטחוני ללא תנאים נוספים.

פיצוי בגין עובד המתגורר במרחק בין 7-80 ק”מ מרצועת עזה

בגין עובד המתגורר באיזור בין 7-80 ק”מ, יקבל המעסיק פיצוי בגין כל יום היעדרות של העובד בשל המצב הבטחוני במידה ומתקיים אחד מהתנאים כדלקמן:

 • הוא נעדר ממקום עבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך בו העובד מועסק או בשל איסור התקהלות.

 

 • הוא אדם עם מוגבלות או שהוא הורה של אדם כאמור שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו ומתקיימים בו שני תנאים נוספים:
 • מוגבלותו ידועה למעסיק והוא או ההורה המציאו אישור למעסיק המעיד על מוגבלתו.
 • הוא אינו יכול להגיע למקום עבודתו בשל מוגבלותו או הצורך להשגיח על ילדו.
 • הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, עקב סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו שמצוי באזור המיוחד או עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד הילד ובלבד שמוסד החינוך נמצא באזור המיוחד ואין במקום העבודה של שני בני הזוג מסגרת נאותה להשגחת הילד ובלבד שמתקיימים אחד משני תנאים אלו:
 • ההורה הוא הורה יחידני (חד הורית).
 • בן הזוג של העובד לא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד ואם הוא אינו עובד נבצר ממנו להשגיח על הילד.

מסלול זה מיועד לחקלאים בתחום האזור המיוחד 0-40 ק”מ מגבול עזה. להלן פרטי מסלול הפיצוי:

 

 1. תנאים בסיסיים לזכאות

 

 • הנזק נגרם בישובים המסומנים ברשימה המצ״ב.
 • העובד נעדר בשל המצב הבטחוני (ראה הגדרה לעיל).
 • שכר העובדים בגין יום ההיעדרות בשל המצב הביטחוני שולם.

 

 1. גובה וחישוב הפיצוי

 

חקלאי עם שטחי גידול בין 0-7 קילומטר מרצועת עזה או בישוב ספר שהוכרז ככזה ערב התקנות, יקבל 4,031 ₪ כפול מספר העובדים של החקלאי המועסקים בשטחים האמורים.

 

חקלאי עם שטחי גידול בין 7-20 קילומטר מרצועת עזה יקבל סך של 3,225 ₪ כפול מספר העובדים של החקלאי העובדים בשטחים האמורים.

 

חקלאי עם שטחי גידול בין 20-40 ק”מ מרצועת עזה, יקבל 1,935 ₪ כפול מספר העובדים של החקלאי המועסקים בשטחים האמורים.

 1. במידה והעסק נמצא במרחק 0-40 ק”מ והחליט להגיש בקשה לפיצוי באחד ממסלולי שומר חומות (מחזורים או שכר), הוא אינו זכאי להגיש בקשה למענק קורונה (השתתפות בהוצאות וסוציאלי) בגין תקופת 5-6/21.

          המשמעות היא שיש לחשב את סך מענקי קורונה מגיעים (סוציאלי ומענק השתתפות בהוצאות קבועות- לתשומת ליבכם בתקופת מאי יוני 21 המענק הוקטן לחצי) בהשוואה למסלול פיצוי ע”פ מחזורים או מסלול פיצוי שכר ולבחור את המסלול שמעניק את הפיצוי הגבוה ביותר.

          מסלול שכר יתאים יותר לעסק שלא הייתה לו ירידה במחזורים אך הוא שילם משכורות לעובדים זכאים.

 1. במידה והעסק נמצא במרחק 40-80 ק”מ ניתן יהיה להגיש בקשה ע”פ מסלול השכר בלבד ובנוסף יוכל להגיש בקשה למענק קורונה (סוציאלי ומחצית השתתפות בהוצאות קבועות).
 2. עוסק המדווח במסגרת איחוד עוסקים, יחושבו המחזורים והתשומות לשנת הבסיס ולתקופת הבסיס והזכאות כפי שהיו בעסקו אילולא היה מדווח במסגרת איחוד עוסקים.
 3. עסק עם מספר סניפים ידווח במחזור הבסיס ומחזור הזכאות את המחזורים לסניפ/ים שבאיזור המיוחד (עד 40 ק”מ מרצועת עזה), ואילו בתשומות /עסקאות בסיס, ירשום את סך הסכומים מכלל העסק.

          כמו כן, יש לצרף טבלת EXEL המפרטת את אופן הפיצול בין הסניפים. במידה ויש כמה סניפים באיזור הקובע יש לרשום מחזור הכנסות לכל סניף בכל אחת מהתקופות.

          שימו לב, תהיה אפשרות לסמן בבקשה אם לעסק שלך יש סניפים כן/לא.

 1. מסלול מחזורים עוסק פטור: יש לצרף אישור מייצג על גובה ההכנסות של מחזור הבסיס ומחזור הזכאות (מאי 19 מול מאי 21)
 2. עוסק שהיה במחזור הבסיס דו חודשי, והפך לחד חודשי במחזור הזכאות, או להיפך יגיש בנוסחה לפי דו חודשי בשתי התקופות.
 3. עסק שנפתח בשנת 2019 ניתן יהיה לחשב את מחזור העסקאות בדיווח העוקב למועד פתיחתו. לדוגמא: פתחתי בחודש 7/19 כדי לחשב את מחזור עסקאות 2019 אקח את החודשים 9/19-12/19 חלקי 4 כפול 12 במקום לחשב מחודש יולי עד דצמבר.
 4. שימו לב, בחישוב הוצאות השכר הנחסכות נעשה שינוי בנוסחה בשונה מנוסחת הקורונה, הנוסחה החדשה יכולה להביא למצב מעוות שהוצאות השכר הנחסכות עולות על הוצאות השכר השנתיות יש לרשום את הוצאות השכר השנתיות ולא מעבר לזה.
 5. עסק שהוא מוסד חינוכי בדגש על גני ילדים שלא ירד במחזורים שלו ורוצה לקבל פיצוי במסלול השכר: יש לבקש מבעלי העסק אסמכתא, או שהחזירו כסף להורים, או שהם נותנים תמורה בעבור הימים שבעבורם קיבלו כסף מההורים וכעת דורשים פיצוי נוסף במסלול השכר.
 6. מסלול שכר: תצורף טבלת אקסל לצורך מילוי פרטי העובדים הזכאים לפיצוי יש לשים לב למלא את פרטי העובדים כולל טלפונים של העובדים אחרת לא יתקבל פיצוי בגין עובדים אלא.

         יש לשים לב שכדי לקבל את מסלול שכר, חובה לשלם לעובדים הזכאים בגין ימי המלחמה כתנאי מקדים לקבלת פיצוי במסלול שכר.

 1. למסלול החקלאות: מגיע פיצוי רק לעובדים שעובדים בשטח בפועל.
 • הבקשה תוגש באופן מקוון עד 90 יום מיום פתיחת המערכת.
 • צפי פתיחת המערכת להגשת התביעות החל מ-16/7/21 – המנהל ראשי לדחות מועד זה.
 • דחיית בקשה ע”י המנהל תנומק בכתב.
 • תוך 45 יום יקבל הניזוק מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצוי להנחת דעתו של המנהל.

סרטון הדרכה מקצועי

לשכת יועצי מס בישראל | ההנהלה הארצית

השאירו פרטים לתאום פרזנטציה:

אהבתם? מוזמנים לשתף בכל דרך